"Nej til motorvej på Røsnæs" skriver i sit høringssvar til Kalundborg kommunens udviklingsstrategi, at kommunen er noget selvmodsigende. For selv om bæredygtighed er i front, vurderes Kattegatforbindelsen, hvor motorvejen vil smadre Røsnæs, alt for positivt.

Høringssvar vedr.
”Udviklingstrategi – mangfoldige ressourcer og samarbejder i fællesskab”

I foreningen ”Nej til Motorvej på Røsnæs” sætter vi stor pris på, at udgangspunktet i udkastet til udviklingsstrategi er, hvordan Kalundborg kommune kan udvikle sig i en bæredygtig retning i praksis. Bl. a. ved at tage vare på naturen, se det enkelte menneske som værdifuldt og udvikle løsningerne i fællesskab. Helt i tråd med FNs verdensmål.

Vi kan også kun bifalde, at omdrejningspunkterne i udviklingsstrategien (og dermed formentlig også indsatsområderne i den kommende kommuneplan) er, at skabe mere mangfoldig natur, bæredygtig transport og boliger, flere i uddannelse og job og et sundt liv på tværs af fællesskaber.

Ligesom det i afsnittet ”Infrastruktur - sammenhæng, netværk og forbindelser” nævnes, at en velfungerende infrastruktur er en forudsætning for en bæredygtig udvikling af kommunen. Det kan bl. a. ske ved, at ”forbedre adgangen til den kollektive trafik, understøtte miljørigtig transport, øge folkesundheden, skabe større trafiksikkerhed og understøtte et aktivt fritidsliv” (s. 24)

På denne fine bæredygtigheds-baggrund, hvor transport ses som en integreret del af kommunens ambitiøse klima-, miljø- og naturprofil, finder vi det i ”Nej til motorvej på Røsnæs” meget selvmodsigende, hvordan en motorvej tværs gennem Røsnæs, som en del af en evt. Kattegatforbindelse, kan passe ind. 

Vi anerkender, at forundersøgelsen er i gang, men vi er helt uforstående over for, at man på denne baggrund overhovedet kan tænke på at føre en 4-sporet motorvej ind over dette smalle næs, der rummer enestående natur- og landskabsværdier. Værdier, der jo er udpeget som en del af Danmarks naturkanon. Værdier, som der - ifølge udviklingsstrategien - netop skal værnes om, men som vil blive totalt spoleret.

Vi foreslår derfor, at afsnittet på side 33 om Kattegatforbindelsen formuleres således:

Med vores geografiske placering på Danmarkskortet kommer vi derfor til at forholde os til, hvad en mulig Kattegatforbindelse vil få af betydning for vores område.  For naturen, for det gode liv, for fællesskabet.

I tiden frem mod en eventuel principbeslutning om en fast forbindelse, er der behov for en åben dialog om fordele og ulemper. I denne drøftelse må de umistelige naturværdier i området omkring Kalundborg, herunder ikke mindst på Røsnæs, stå centralt. Disse værdier har afgørende betydning, ikke blot for befolkningen på hele Vestsjælland, men også for turismen i området.

Derudover bør man vurdere de negative konsekvenser af, at Kalundborg kommune - efter en evt.  anlæggelse af Kattegatforbindelsen - vil skifte status til et gennemfartsområde med kraftig øget trafik og alle de gener, dette giver anledning til for borgerne

Vi ønsker også en ærlig dialog om, at den gennemkørende trafik vil optage kapaciteten på en Kalundborgmotorvej og dermed muligvis forringe mobiliteten fra Kalundborgområdet mod øst, set i forhold til en situation, hvor der er en Kalundborgmotorvej, men ingen Kattegatforbindelse.

På denne måde kvalificerer vi arbejdet frem mod en eventuel principbeslutning om en fast forbindelse, med fokus på de værdier Kalundborg kommune står for.